Договір публічної оферти

редакція від 10.12.2021 року

 Загальні положення

  • Ця оферта, є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Третякової Світлани Олексіївни далі за текстом – «Продавець», укласти Договір про надання інформаційних послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір».
  • Публічна оферта (пропозиція) розміщена на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://theone.in.ua/ (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір про надання інформаційних послуг, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Інформаційна послуга» – надання на період, зазначений на Інтернет-Сайті, Покупцеві Продавцем на платній основі онлайн інтернет-доступу до відеоматеріалів, які знаходяться у законному володінні Продавця, з метою ознайомлення Покупця зі змістом таких відеоматеріалів.

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, яка надає послуги, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

* «Відеоматеріали» – відеофайли, доступ до яких надається Покупцеві у рамках надання інформаційної послуги. Зміст, тривалість та інші характеристики Відеоматеріалів визначається на Інтернет-Сайті.

* «Доступ» – інформація, обмежена для користування необмеженому колу осіб, через використання якої Покупець має реальну можливість відтворити Відеоматеріали в онлайн-режимі за допомогою електронної техніки, придатної до перегляду таких Відеоматеріалів в мережі Інтернет, програмного забезпечення, придатного до перегляду таких Відеоматеріалів в мережі Інтернет.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується надати Покупцеві Інформаційну послугу шляхом надання доступу до Відеоматеріалів, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Інформаційну послугу на умовах цієї Оферти.

Цей Договір регулює надання онлайн Інформаційних послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем послуг Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і виконання замовлення Покупця на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення отримання доступу до будь-яких Відеоматеріалів, представлених на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності можливості надати послугу, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності можливості надати послугу Покупець має право відмовитися від надання послуги, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Покупець здійснює оплату перед наданням йому Інформаційної послуги.

5.2. Покупець вважається таким, що оплатив Інформаційну послугу з моменту зарахування коштів на рахунок Продавця.

Умови надання послуг

6.1. Після отримання оплати Продавець надає Покупцеві доступ до Відеоматеріалів

6.2. Інформаційна послуга вважається наданою в момент передачі Продавцем Покупцеві доступу до обраних та оплачених Відеоматеріалів, незалежно від факту використання Покупцем можливості доступу до таких Відеоматеріалів.

6.3. Покупець самостійно забезпечує наявність у нього відповідної електронної техніки та програмного забезпечення, придатного для відтворення Відеоматеріалів через мережу Інтернет.

6.4. Покупець має право відтворювати Відеоматеріали, доступ до яких він отримав за умовами цієї Оферти, тільки для особистого ознайомлення зі змістом Відеоматеріалів. Вміст Відеоматеріалів захищений авторським правом, згідно чинного законодавства України. Покупець не має права без відповідної ліцензії копіювати Відеоматеріали, розповсюджувати Доступ третім особам, іншим способом поширювати вміст Відеоматеріалів, здійснювати публічне відтворення Відеоматеріалів.

Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати Інформаційну послугу на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними засобами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://theone.in.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації Інформаційних послуг через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати Інформаційної послуги) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами публічної оферти.

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду загальнодоступної інформації, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків тощо.

Політика повернення коштів

10.1. Покупець має право на повернення  сплачених ним коштів у разі, якщо Продавець не надав Покупцеві доступ до Відеоматеріалів, які були обрані та оплачені Покупцем.

10.2. Продавець не гарантує Покупцеві, що Відеоматеріали, доступ до яких надається Покупцеві, у повній мірі задовольнять всі естетичні, світоглядні, ідеологічні, освітні, чи будь-які інші очікування Покупця. Укладаючи договір, Покупець погоджується з тим, що зміст Відеоматеріалів може йому не сподобатися з будь-яких причин, але така обставина не може бути підставою для заявлення Покупцем будь-яких претензій до Продавця.

10.2. Якщо Продавець надав Покупцеві доступ до Відеоматеріалів – Продавець вважається таким, що надав Інформаційну послугу Покупцеві належним чином.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту надання Інформаційної послуги.

11.3. У випадку, якщо будь-яка умова цієї Оферти буде в майбутньому визнана недійсною – недійсність такої умови не тягне за собою недійсність всієї Оферти.

11.4. Продавець має право розірвати електронний договір в односторонньому порядку у разі порушення Покупцем умов цієї Оферти.

 

Реквізити Продавця:

Фізична особа – підприємець Третякова Світлана Олексіївна

Код ЄДРОПУ 2804016441

Св-во платника ЄП №250003 від 01.01.2016 р.

Є платником єдиного податку за ставкою 5%